ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10552975      在线人数 : 290
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19501-19525 / 38799. (共1552页)
  << < 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shih Yu Huang [3/3]
  SHIH-YUAN LIU [2/2]
  Shih, Yueh-Hsiu [0/1]
  SHIH-YUN HSU [3/5]
  Shih-Yung Lo [8/8]
  SHIH, YUNG-LUEN [0/7]
  Shih, Yung?Luen [1/1]
  Shih-YunHsu [0/2]
  Shih, 施純明 Chuen-Ming [0/1]
  Shih, 施能義 Neng-Yih [1/4]
  Shih), Chun-Ching S(Chun-Ching [0/1]
  Shih), Jhao-Sheng S(Jhao-Sheng [0/1]
  SHIH), LIANG-CHUN S(LIANG-CHUN [0/1]
  SHIH), TING-YING SH(TING-YING [1/1]
  Shih), Yung-Luen Sh(Yung-Luen [0/1]
  Shih), 施純明(Chuen-Ming [0/1]
  Shih), 施能義(Neng-Yih [1/2]
  Shih), 施靜慧(Ching-Hui [0/1]
  Shih), 時文中(Wen-Chung [1/4]
  Shih), 楊朝棟(Chao-Tung Yang)、時文中(Wen-Chung [0/2]
  Shih), 石曜堂(Yaw-Tang [2/5]
  Shih)*, 施慧?(Huei-Ming [1/1]
  Shih?Yi Lin [0/1]
  SHIHAN HUANG [1/1]
  Shihhung Kao [0/1]
  显示项目19501-19525 / 38799. (共1552页)
  << < 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈