ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11007733      在线人数 : 604
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19976-20000 / 39178. (共1568页)
  << < 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  SHU-TING CHEN [1/1]
  Shu Ting Kuo [1/1]
  Shu Wang [2/2]
  Shu-Wei Lin [2/2]
  Shu-Wen Chang [2/2]
  Shu, Wen-Tong [2/2]
  Shu, WT (Shu, Wen-Tong) [1/1]
  Shu-Wua Lin [1/1]
  Shu-Yao Tsai [6/11]
  Shu-yi Wang [1/1]
  Shu-Yin Hsiao [1/1]
  SHU-YU LIN [1/1]
  Shu-Yu Lyu [1/1]
  Shu-Yuan Chang [1/1]
  SHU-YUAN CHEN [2/2]
  Shu-Yuan Huang [1/1]
  Shu-Yueh Che [1/1]
  Shu-Yueh Chen [1/1]
  Shu-Yueh HU [1/1]
  Shu-Yun Hsu [3/3]
  Shuai, Mei -Yu [1/1]
  Shuai-Min Chen [0/1]
  Shuan-Pei Li [2/2]
  Shuan-Pei Lin [6/6]
  Shuang-En Chuang [1/1]
  显示项目19976-20000 / 39178. (共1568页)
  << < 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈