ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143858      在线人数 : 1665
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19326-19350 / 38067. (共1523页)
  << < 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shueng, PW (Shueng, Pei-Wei) [1/1]
  Shuenn-Dyh, C [2/2]
  Shufeng Shi [1/1]
  Shuh-Han Chao1 [1/1]
  Shui, Hao-Ai [2/2]
  Shui), Hao-Ai Shui(Hao-Ai [0/1]
  ShuJay Chang [1/1]
  Shulan, Hsieh [1/1]
  Shulin Lan [0/1]
  Shun-Cheih Yang [1/1]
  SHUN-CHIEH LIN [5/6]
  Shun-Chueh, H [1/1]
  Shun-Der Chen [1/1]
  Shun-Fa Yang [5/5]
  Shun-Fung Chiu [1/1]
  Shun-Huang Hong [1/1]
  Shun-Ping Ch [5/5]
  Shun-Ping Chang [9/9]
  Shun-Ping Cheng [1/1]
  Shun-Ping Wa [0/1]
  Shun-Ping Wang [1/2]
  Shun-Shii Lin [1/1]
  Shun-Te Huang [1/1]
  Shun-Tsung Chen [2/2]
  Shun-Tsung C;Shun-Tsung Chen;Chien-Hung H;Chien-Hung Huang;郭集慶;Victor C. Kok;Jin-Shuei Ci;Jin-Shuei Ciou;蔡進發;JEFFREY J. P. TSAI;Nilubon Kuru;Nilubon Kurubanjerdjit;Chi-Ying F H;Chi-Ying F Huang;吳家樂;Ng, Ka-Lok [1/1]
  显示项目19326-19350 / 38067. (共1523页)
  << < 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈