ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10530541      在线人数 : 408
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目19901-19925 / 38799. (共1552页)
  << < 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Singh, G. [1/1]
  Singh, K.K. [1/1]
  SIOU-FAN SYU [1/1]
  Siou-Jhen Jiang [1/1]
  Siou- Yan Yu [1/1]
  Siou-Yuan Wu [1/1]
  Sir, Chawalit [0/2]
  Sirakriengkrai, Wanutchaporn [0/2]
  Sirakriengkrai, Wanutchaporn Wanutchaporn [0/1]
  Sirakriengkrai), Wanutchaporn(Wanutchaporn [0/1]
  Siriboon, Chawalit [0/3]
  Siriboon, 施川立 Chawalit [0/2]
  Siriboon), Chawalit Sir(Chawalit [1/1]
  Siriboon), 施川立(Chawalit [0/1]
  Siu, Evelyn [0/2]
  Siu, Justin Ji-Yuen [0/1]
  Siu, Ka-Chun [0/1]
  Siu, Ka-Kit [3/3]
  Siu-Wan Ip [3/8]
  Sivalingam, Kalaiselvi [2/2]
  SJ, Chen [4/4]
  SJ, Chiou [2/2]
  SJ), (Lu [1/1]
  SK, Chiang [2/2]
  Skaff, D.Andrew [2/2]
  显示项目19901-19925 / 38799. (共1552页)
  << < 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈