ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143724      在线人数 : 1535
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目20451-20475 / 38067. (共1523页)
  << < 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsa, Chon-Haw [2/3]
  Tsa, Chuan-Te [1/2]
  Tsa, Chun-Hao [15/21]
  Tsa, Du-Shiau [1/1]
  Tsa, Hsiang-I [0/1]
  Tsa, Hsin-Hsi [1/1]
  Tsa, Jen-Chen [2/2]
  Tsa, Jonathan [1/1]
  Tsa, Kao-Sung [4/6]
  Tsa, Kun-Ling [2/2]
  Tsa, Min-Chen [1/1]
  Tsa, Ming-Tzu [1/2]
  Tsa, Ming Wei [0/1]
  Tsa, Ming-Yen [3/4]
  Tsa, Shan Pou [1/1]
  Tsa, Tung-Han [0/1]
  Tsa, Wang-Jui [1/5]
  Tsa, Wei-Shan [2/4]
  Tsa, Wen-Chen [1/1]
  Tsa, Wen-Lung [1/1]
  Tsa, Ying-Lan [3/3]
  Tsa, Ying?Lan [1/1]
  Tsa, Yu-Cheng [4/4]
  Tsa), Ying-Lan Tsa(Ying-Lan [0/1]
  TSAI, CHIH-MIN [1/1]
  显示项目20451-20475 / 38067. (共1523页)
  << < 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈