ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 15344241      在线人数 : 195
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21051-21075 / 38958. (共1559页)
  << < 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsa, Ming-Tzu [2/3]
  Tsa, Ming Wei [0/1]
  Tsa, Ming-Yen [3/4]
  Tsa, Shan Pou [1/1]
  Tsa, Shin Hua [1/1]
  Tsa, Tung-Han [0/1]
  Tsa, Wang-Jui [1/5]
  Tsa, Wei-Shan [2/4]
  Tsa, Wen-Chen [1/1]
  Tsa, Wen-Lung [1/1]
  Tsa, Ying-Lan [3/3]
  Tsa, Ying?Lan [1/1]
  Tsa, Yu-Cheng [4/4]
  Tsa), Ying-Lan Tsa(Ying-Lan [0/1]
  TSAI, CHIH-MIN [1/1]
  Tsai, Ru-Yi [1/1]
  Tsai, Wen Ching [1/1]
  Tsai, Yu-Chi [1/1]
  Tsai, C-H. [2/4]
  Tsai, F.J. [5/5]
  Tsai, Fuu-Jen [64/82]
  Tsai, Jieh-Min [1/1]
  TSAI, JUNG-RUEY [3/10]
  Tsai, Ming-Han [1/1]
  Tsai, S-F [2/2]
  显示项目21051-21075 / 38958. (共1559页)
  << < 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈