ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10291772      在线人数 : 432
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21426-21450 / 38799. (共1552页)
  << < 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsai)*, Chih-Fong Ts(Chih-Fong [2/3]
  Tsai)*, Wen-Chen Tsa(Wen-Chen [1/1]
  Tsai)*, 蔡仲弘(Alan C. [0/2]
  Tsai)*, 蔡宜勳(Yi-Shiun [0/1]
  Tsai)*, 蔡建鈞(Henry J [0/1]
  Tsai)*, 蔡文正(Wen-Chen [0/10]
  Tsai)*, 蔡淑瑤(Shu-Yao [2/2]
  Tsai)*, 蔡豐澤(Feng-Tse [0/1]
  Tsai)、林建志、陳曉瑩, 蔡永順(Yung-shun [0/1]
  Tsai*, Chih-Fong [4/4]
  Tsai*, Shu-Yao [0/1]
  Tsai*, Shuo-Chang [1/1]
  Tsai*, Yi-Shiun [0/5]
  Tsai;, 劉兆樑;Chao-Liang Liu;Gwoboa Horng;Gwoboa Horng;Du-Shiau Tsa;Du-Shiau [1/1]
  Tsai;, 蔡政芳;Cheng-Fang [0/1]
  Tsai;, 蔡政道;Jeng-Dau Tsai;*;蔡建鈞;Henry J [1/1]
  Tsai;, 蔡淵裕;Yuan-Yu [0/1]
  TSAI;, 陳玉菁;YU-CHING CHEN;*;郭集慶;Victor C. Kok;簡靖軒;洪炯宗;蔡進發;JEFFREY J. P. [1/1]
  Tsai;*, 張育嘉;Yu-Chia Chang;董和銳;Ho-Jui Tung;徐尚為;Shang-Wei Hsu;Lei-Shin Che;Lei-Shin Chen;龔佩珍;Pei-Tseng Kung;Kuang-Hua Hu;Kuang-Hua Huang;Shang-Jyh Ch;Shang-Jyh Chiou;Wen-Chen Tsa;Wen-Chen [1/1]
  Tsai;*, 張育嘉;Yu-Chia Chang;董和銳;Ho-Jui Tung;徐尚為;Shang-Wei Hsu;陳蕾詩;Lei-Shih Chen「;龔佩珍;Pei-Tseng Kung;黃光華;Kuang-Hua Huang;邱尚志;SHANG-JYH CHIOU;蔡文正;Wen-Chen [1/1]
  Tsai;*, 林維昭;Wei-Chao Lin;Shih-Wen Ke;Shih-Wen Ke;Chih-Fong Ts;Chih-Fong [1/2]
  Tsai;*, 蔡宜勳;Yi-Shiun [0/1]
  Tsai;*, 顏素美;Suh-May Yen;龔佩珍;Pei-Tseng Kung;沈怡靜;Yi-Jing Sheen;邱莉婷;Li-ting Chiu;Xing-Ci Xu;Xing-Ci Xu;蔡文正;Wen-Chen [0/1]
  Tsai;林建志;陳曉瑩, 蔡永順;Yung-shun [0/1]
  Tsai;;, 陳玉芳;Yuh-Fung Chen;*;李明明;Min-Min Lee;Hsun-Lang Fa;Hsun-Lang Fan;Jhao-Guei Ya;Jhao-Guei Yang;Yu-Chien Che;Yu-Chien Chen;蔡輝彥;Huei-Yann [1/1]
  显示项目21426-21450 / 38799. (共1552页)
  << < 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈