ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143855      在线人数 : 1662
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21001-21025 / 38067. (共1523页)
  << < 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsao), Shih-ming Ts(Shih-ming [0/1]
  Tsao), 曹海濤(Hai-Tao [0/5]
  Tsao), 曹純鏗(Chwen-Keng [1/1]
  Tsao)*, 曹海濤(Hai-Tao [0/2]
  Tsao)*、劉柏定, 曹海濤(Hai-Tao [0/1]
  Tsao)*、袁鶴齡, 曹海濤(Hai-Tao [0/1]
  Tsao;殷梅津, Shih-ming Ts;Shih-ming [0/1]
  Tsau, J. L. [1/1]
  Tsaur, Shyh-Chang [1/7]
  Tsavachidis, S. [1/1]
  Tsay-I Chian [1/1]
  Tsay-I Chiang [1/1]
  Tsay PK [1/1]
  Tsay, SF (Tsay, Shwu-Feng) [1/1]
  Tsay, Tswn-Syau [3/3]
  Tsay, Yih-Tay [1/1]
  Tse-Chen, Chen [1/1]
  Tse, Chien-Yu [1/1]
  Tse, Ching-Yu [1/1]
  Tse-Chuan Chou [1/1]
  Tse, Han-Chun [2/2]
  Tse, Ling-Hui [0/1]
  Tse, Yan-Shen [0/2]
  Tse, Yan?Shen [0/1]
  Tse-Yen Yang [3/3]
  显示项目21001-21025 / 38067. (共1523页)
  << < 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈