ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10291352      在线人数 : 86
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21851-21875 / 38799. (共1552页)
  << < 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  TUNG-YEN LAI [1/1]
  TUNG, YEN-LING [2/2]
  Tung, Yi-Wen [1/1]
  Tung-Ying,Lee* [1/2]
  Tung, Yu-Shan [0/1]
  Tung, Yuan-Hsin [1/2]
  Tung Yuan Lai [1/1]
  Tung, Yuk-Ying [0/2]
  Tung), (Kwong-Chung [1/1]
  Tung), Kuo-Lung Tun(Kuo-Lung [0/1]
  Tung), Kwong-Chung(Kwong-Chung [1/1]
  Tung), Yuk-Ying Tun(Yuk-Ying [0/2]
  Tung), 徐尚為(Shang-Wei [1/1]
  Tung), 董和銳(Ho-Jui [5/5]
  Tung)*, 董和銳(Ho-Jui [1/1]
  Tung?Sheng, C [1/1]
  Turmunkh, Altangerel [1/1]
  Tusi-Lan Chang [1/1]
  Tuu-Jyi Chai [2/2]
  Tuzz-Ying Song [1/1]
  Tu;, 陳安行;An-Sing Chen;張眾卓;Chong-Chuo Chang;鄭楊耀;Lee-Young Cheng;*;?星宇;Hsing-yu [1/1]
  TW, CHUNG [1/1]
  TW), (Yang [2/2]
  Twan, S.C. [1/1]
  Twan, Sheng-Chen [1/1]
  显示项目21851-21875 / 38799. (共1552页)
  << < 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈