ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10532121      在线人数 : 349
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目22926-22950 / 38799. (共1552页)
  << < 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Wang), 王秀瑾(Hsiu-Chin [0/1]
  Wang), 王經篤(Jing-Doo [0/5]
  Wang), 王經篤(Jing-Doo Wang)、王怡鈞(Yi-Chun [0/1]
  Wang), 王詩婷(Shih-Ting [0/2]
  Wang), 王郁玫(Yu-Mei [1/2]
  Wang), 蔡仲弘(Alan C [1/1]
  Wang), 蔡昀臻、王玲玲(Ling-Ling [0/1]
  Wang)*, C-H Wang(C-H [0/1]
  Wang)*, Sheng-Yang W(Sheng-Yang [1/1]
  Wang)*, 王俊毅(Jiun-Yi [2/3]
  Wang)*, 王國楨(Gou-Jen [0/1]
  Wang)*, 王應然(Ying-Jan [0/3]
  Wang)*, 王癸元(Kuei-Yuan [1/4]
  Wang*, Kuei-Yuan [0/2]
  Wang*, Sheng-Chuan [0/1]
  Wang1, Zhigong [1/2]
  Wang;, Qiong Wu;Qiong Wu;Chen Zhu;Chen Zhu;Jian-Jun Li;Jian-Jun Li;張真誠;Chin-Chen CHang;*;Zhi-Hui Wang;Zhi-Hui [1/1]
  Wang;, Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;陳持平*;Tsang-Ming K;Tsang-Ming Ko;Liang-Kai Wa;Liang-Kai Wang;Pei-Chen Wu;Pei-Chen Wu;Tung-Yao Cha;Tung-Yao Chang;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Chien-Wen Ya;Chien-Wen Yang;Wayseen Wang;Wayseen [0/1]
  Wang;, 施慧?;Huei-Ming Shih;*;陳世良;CHEN SHIEH LIANG;王郁玫;Yu-Mei [0/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Chen-Ju Lin;Chen-Ju Lin;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Chen-Chi Lee;Chen-Chi Lee;Li-Feng Chen;Li-Feng Chen;Chien-Wen Ya;Chien-Wen Yang;Wayseen Wang;Wayseen [1/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Chen-Yu Chen;Chen-Yu Chen;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Li-Feng Chen;Li-Feng Chen;Chien-Wen Ya;Chien-Wen Yang;Wayseen Wang;Wayseen [0/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Fang-Yu Hung;Fang-Yu Hung;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Chen-Chi Lee;Chen-Chi Lee;Wayseen Wang;Wayseen [1/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Liang-Kai Wa;Liang-Kai Wang;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Kevin Ko;Kevin Ko;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Meng-Shan Le;Meng-Shan Lee;Wayseen Wang;Wayseen [1/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Shing-Jyh Ch;Shing-Jyh Chang;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Chien-Wen Ya;Chien-Wen Yang;Chen-Wen Pan;Chen-Wen Pan;Wayseen Wang;Wayseen [1/1]
  Wang;, 陳持平;Chih-Ping Chen;*;Tsang-Ming K;Tsang-Ming Ko;Schu-Rern Ch;Schu-Rern Chern;Peih-Shan Wu;Peih-Shan Wu;Yen-Ni Chen;Yen-Ni Chen;Shin-Wen Che;Shin-Wen Chen;Li-Feng Chen;Li-Feng Chen;Chien-Wen Ya;Chien-Wen Yang;Wayseen Wang;Wayseen [1/1]
  显示项目22926-22950 / 38799. (共1552页)
  << < 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈