ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10342567      在线人数 : 409
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目24926-24950 / 38799. (共1552页)
  << < 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yang), Yung-Li Yang(Yung-Li [0/1]
  Yang), 楊世能(Shih-Neng [0/2]
  Yang), 楊俊明(Chun Ming [0/2]
  Yang), 楊君毅(Chiun-Yi [0/2]
  Yang), 楊延光(Yen Kuang [0/4]
  Yang), 楊新玲(Hsin Ling [1/2]
  Yang), 楊朝棟(Chao-Tung [0/1]
  Yang), 楊淑玲(Shu-Ling [2/3]
  Yang), 楊漢?(Han-Chuan [0/4]
  Yang), 楊秋燕(Chiu-Yen [1/1]
  Yang), 楊紹明(Shao-Ming [0/11]
  Yang), 楊雅甄(Ya-Chen [1/1]
  Yang)*, Hsin-Ling Ya(Hsin-Ling [2/2]
  Yang)*, 楊文明(Wen-Ming [1/2]
  Yang)*, 楊漢?(Han-Chuan [0/4]
  Yang)*, 楊紹明(Shao-Ming [1/6]
  Yang)*, 楊雅甄(Ya-Chen [1/1]
  Yang)*, 蔡良庭(Liang-Ting Tsai)、楊志堅(Chih-Chien [0/1]
  Yang)*, 謝承紘(Cheng-Hong Hsieh)、楊雅甄(Ya-Chen [1/1]
  Yang*, Tse-Yen [1/1]
  YangWenLong [1/1]
  Yang;, 許昌賢;Chang-Hsien Hsu;陳坤盛;Kuen-Suan Chen;*;楊俊明;Chun-Ming [0/2]
  Yang;, 陳聖賢;Sheng-Syan Chen;陳獻儀;Hsien-Yi Chen;*;張眾卓;Chong-Chuo Chang;Shu-Ling Yan;Shu-Ling [1/1]
  Yang;, 陳聖賢;Sheng-Syan Chen;陳獻儀;Hsien-Yi Chen;*;張眾卓;Chong-Chuo Chang;楊淑玲;Shu-Ling [1/1]
  Yang;*, 梁雅珍;Ya-Chen Liang;李佳瑾;Chia-Chin Lee;姚雅莉;Ya-Li Yao;*;賴建成;Chien-Chen Lai;M. Lienhard;M. Lienhard Schmitz;楊文明;Wen-Ming [0/1]
  显示项目24926-24950 / 38799. (共1552页)
  << < 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈