ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7153379      在线人数 : 30
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目24676-24700 / 37949. (共1518页)
  << < 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yen), Chia-Jui Yen(Chia-Jui [0/1]
  Yen), Chia-Sung Ye(Chia-Sung [0/1]
  Yen), Hung-Rong Ye(Hung-Rong [0/1]
  Yen), Miaofen Yen(Miaofen [1/2]
  YEN), SHIOU-TING Y(SHIOU-TING [0/1]
  YEN), Y.-Y. YEN(Y.-Y. [0/1]
  Yen), Yea-Yin Yen(Yea-Yin [0/1]
  Yen), 顏上詠(Shang-Yung [1/1]
  Yen), 顏家瑞(Chia-Jui [1/1]
  Yen), 顏素美(Suh-May [0/4]
  Yen?Jung Cha [0/1]
  Yen?Jung Chang [0/1]
  Yeneneh [1/1]
  Yeneneh Tamirat Negash [2/2]
  Yeng-Fong Shih [1/1]
  Yeng-Sung Lee [1/1]
  Yeong-Chin Chen [26/27]
  Yeong-Huei Chen [0/4]
  Yeong-Kang Lai [1/1]
  Yeong-Long, S [0/1]
  Yeong-Ray Wen [0/1]
  YEONG-SHENN LIN [1/1]
  Yeou-Min Chou [2/2]
  YET, SHAW-FANG [1/2]
  Yet-Walt Wang [1/1]
  显示项目24676-24700 / 37949. (共1518页)
  << < 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈