ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11063987      在线人数 : 576
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26026-26050 / 39178. (共1568页)
  << < 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  ying, yu [2/2]
  Ying-Yu Chen [0/1]
  Ying-Yun Chen [1/1]
  YINGHAU LIN [1/1]
  Yingjun Li [0/1]
  Yip, Hon-Kan [24/33]
  Yiu-Jiuan Lin [1/1]
  Yi_Chun Liao [1/1]
  YJ, Huang [2/4]
  YJ Lin [1/1]
  YJ, Pan [1/2]
  YJ, Sheen [1/1]
  YK, CHEN [4/4]
  YK)*, (Yang [1/1]
  YL,Chen [1/1]
  YL, Chu [0/2]
  YL,Hsu [1/1]
  YL, Lin [2/2]
  YL, Wang [0/2]
  YL), Chen YL(Chen [1/1]
  YM, Chen [0/4]
  YM, Hsueh [2/2]
  YM Huang [1/1]
  Yng-Tay Chen [1/1]
  Yo, *、Ming-Sian [1/1]
  显示项目26026-26050 / 39178. (共1568页)
  << < 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈