ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10532359      在线人数 : 465
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26126-26150 / 38799. (共1552页)
  << < 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  YU), CHIEN?CHIH Y(CHIEN?CHIH [1/1]
  YU), CHUN-SHU YU(CHUN-SHU [1/1]
  YU), CHUN?SHU YU(CHUN?SHU [1/1]
  YU), FU-SHUN YU(FU-SHUN [1/4]
  Yu), Jian-Hong Yu(Jian-Hong [1/1]
  Yu), Lin-Chih Yu(Lin-Chih [0/1]
  Yu), Min-Teh Yu(Min-Teh [1/1]
  Yu), Su-May Yu(Su-May [0/1]
  Yu), Yang-Hao Yu(Yang-Hao [0/1]
  Yu), 于志財(Zhi-Cai [1/1]
  Yu), 游雅雯(Ya-Wen [0/1]
  Yu*, Ruei-Sung [1/1]
  Yua, Chih-Fen [1/1]
  Yua-Hong Chang [1/1]
  Yuan, Benjamin J.C. [1/1]
  Yuan-Chieh Chang [4/4]
  Yuan-Chieh, Chieh C [0/4]
  Yuan-Chien C [1/1]
  Yuan-Chien Chen [1/1]
  Yuan, Chih-Fen [1/1]
  Yuan Ching Chung [1/1]
  Yuan-Ching Liao [1/1]
  Yuan-Chuan L [1/1]
  Yuan-Chuan Lin [1/1]
  Yuan-Chung, T [0/1]
  显示项目26126-26150 / 38799. (共1552页)
  << < 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈