ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90451/105768 (86%)
造访人次 : 11125965      在线人数 : 616
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26701-26725 / 39178. (共1568页)
  << < 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Yung-Yu Yang [1/1]
  yungtsungyang [1/1]
  YunLin, Hsieh [1/1]
  Yushun Wang [1/1]
  Yusuke Nakajima [1/1]
  Yute, Chen [1/1]
  Yu‐Yi Lee [0/1]
  YW, Chang [0/5]
  YW Cheng [1/1]
  YW, Jiang [0/2]
  YW), Chang YW(Chang [1/5]
  YW), 張薏雯(Chang [0/1]
  YY, Lin [0/2]
  YY), Li YY(Li [1/1]
  YY), Lin YY(Lin [0/1]
  YY), Wang YY(Wang [1/1]
  Z. Chen [0/2]
  Z. F. Yang [6/8]
  Z.H.Lian [2/2]
  Z. H. Wang [1/1]
  Z.W. Hong [0/1]
  Z. Yu [4/10]
  Z. Zhu [0/1]
  Zaenu, Efendi [1/1]
  Zaenudin, Efendi [1/1]
  显示项目26701-26725 / 39178. (共1568页)
  << < 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈