ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90120/105277 (86%)
造访人次 : 8143730      在线人数 : 1541
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目25901-25925 / 38067. (共1523页)
  << < 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Zhang, Zhe-George [1/2]
  Zhang, 張劍飛 Jian-Fei [0/2]
  Zhang), Jian-Fei Zha(Jian-Fei [1/1]
  Zhang), Tao Zhang(Tao [1/1]
  Zhang), X. P.Zhang(Xinpeng [0/1]
  Zhang*, Han-Wei [1/1]
  Zhang;黃明祥, YanLi Ren;YanLi Ren;S. Z Wang;Shuozhong Wang;X. P.Zhang;Xinpeng [0/1]
  Zhao, Y [1/1]
  Zhao, Deng-Ling [1/1]
  Zhao, Jianxin [0/1]
  Zhao, Jin [2/4]
  Zhao, Ming [1/1]
  Zhao, Shu-Juan [1/1]
  Zhao X [2/2]
  Zhao, X (Zhao, Xin) [1/1]
  Zhao, Xian-Li [1/1]
  Zhao, Yan [1/1]
  Zhao, Yong-Ming [6/6]
  Zhao, Yuan Meng [1/1]
  Zhao, Zheng-Han [1/1]
  Zhao), Yong-Ming Zh(Yong-Ming [1/1]
  ZHAO,MAN [1/1]
  Zhau, HE (Zhau, Haiyen E.) [1/1]
  Zhen-Dong Wu [1/1]
  Zhen-Jane, Qiu-Cheng [1/1]
  显示项目25901-25925 / 38067. (共1523页)
  << < 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈