ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12048491      在线人数 : 413
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  ASIA unversity >  依作者浏览

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目21776-21800 / 38958. (共1559页)
  << < 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsou, PH [1/1]
  Tsou, C. C. [2/2]
  Tsou, Hsi-Kai [4/4]
  Tsou, Hsiao-Tung [1/1]
  Tsou, Hui-Chen [1/1]
  Tsou, Mei-Fen [1/1]
  Tsou, MF (Tsou, Mei-Fen) [1/1]
  Tsou pei ling [2/2]
  Tsou Pei-Lun [1/1]
  Tsou, PH [1/1]
  Tsou, Ping-Yen [1/1]
  Tsou, Ya-Ting [1/1]
  Tsou, Yi-Yun [2/2]
  tsou yin-mei [1/1]
  Tsou, Yung An [8/11]
  Tsou), Yung-An Tsou(Yung-An [1/1]
  Tsou), 鄒秉諺(Ping-Yen [0/1]
  TSOU,CHING-WEI [1/1]
  Tsozen Yeh and HsuanYu Chen [1/1]
  TSU-FANG, WU [0/2]
  Tsu-Feng Kuo [0/3]
  Tsu-Fuh Yeh [2/3]
  Tsu-Hsiang Kuo [1/1]
  Tsu-Ming Chang [1/1]
  Tsu-Pang Hsieh [1/1]
  显示项目21776-21800 / 38958. (共1559页)
  << < 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈