ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10312607      在线人数 : 348
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專書 [0/1]
  期刊論文 [23/30]

  邻近社群


  健康產業管理學系 [2362/3351]
  學士後獸醫學系 [7/11]
  心理學系 [428/800]
  物理治療學系 [3/3]
  生物科技學系 [2595/3884]
  聽力暨語言治療學系 [10/20]
  視光學系 [36/54]
  醫學檢驗暨生物技術學系 [58/61]
  食品營養與保健生技學系 [1002/1912]

  社群统计


  近3年内发表的文件:24(77.42%)
  含全文笔数:23(74.19%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:23(100.00%)
  下载大于100次:23(100.00%)
  全文下载总次数:1865(0.02%)

  最后更新时间: 2020-09-22 12:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 159. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lee,Wei [2/2]
  Lee, Ya-Chen [3/4]
  Li,Chen-Huan [1/1]
  Li, Pin-Hsuan [4/5]
  Li, Ying-Lien [2/2]
  Lin, Gong-Ho [2/3]
  Lin, Gong-Hong [3/4]
  Lin, Hung-Yu [1/4]
  Lin, Pin-Hsuan [4/5]
  Lin, Ying-Lien [2/2]
  Lin, Yun-Ying [2/2]
  Lin1,Chen-Huan [1/1]
  Liu, Chin-Hsuan [1/2]
  Lu, Wen-Shia [1/2]
  Lu, Wen-Shian [3/6]
  MH, Chen [0/2]
  MJ, How [0/2]
  PC, Chan [1/1]
  PH, Lin [2/2]
  PL, Hsieh [2/2]
  SC, Lee [2/2]
  SC, Lin [2/2]
  Shu-Kai Lin [0/1]
  SHYU,WOEI-CHERNG* [1/1]
  SY, Yang [2/2]
  显示项目76-100 / 159. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈