ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7159428      在线人数 : 43
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專書 [0/1]
  期刊論文 [19/25]

  邻近社群


  健康產業管理學系 [2339/3325]
  學士後獸醫學系 [5/8]
  心理學系 [415/787]
  生物科技學系 [2594/3880]
  聽力暨語言治療學系 [7/15]
  視光學系 [36/54]
  護理學系 [143/224]
  食品營養與保健生技學系 [978/1886]

  社群统计


  近3年内发表的文件:19(73.08%)
  含全文笔数:19(73.08%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:19(100.00%)
  下载大于100次:19(100.00%)
  全文下载总次数:1007(0.01%)

  最后更新时间: 2020-04-02 21:48

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 137. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  * [7/12]
  Chang, Wen-Dien [0/1]
  Chen, Bang-B [1/1]
  Chen, Bang-Bin [1/1]
  Chen, Kai-Li [8/8]
  Chen, Kuan-Lin [1/1]
  Chen, Shuya [0/2]
  Chen, Tzu-Ti [1/1]
  Chen, Tzu-Ting [1/1]
  Chen, Yi-Mia [0/1]
  Chen, Yi-Miau [0/1]
  Chiang, Hsin [1/1]
  Chiang, Hsin-Yu [1/1]
  Chien-Ho Lin [0/1]
  Chin-Hsuan, L [1/2]
  Ching-Hong Tsai [0/1]
  Chou, Chia-Y [1/1]
  Chou, Chia-Yeh [1/1]
  Chou, Yeh-Ta [2/2]
  Chou, Yeh-Tai [2/2]
  CL, Hsieh [2/4]
  CL, 李雅珍;Ya-Chen Lee;Yu WH;Yu WH;Hsueh IP;Hsueh IP;Chen SS;Chen SS;Hsieh CL;Hsieh [1/1]
  CT, Chen [2/2]
  CY, Chou [2/2]
  CY, Huang [0/1]
  显示项目1-25 / 137. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈