English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90453/105671 (86%)
Visitors : 16043538      Online Users : 103
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  專書 [0/68]
  會議論文 [1/110]
  期刊論文 [50/153]
  科技部大專學生研究計畫 [2/2]
  科技部研究計畫 [3/3]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:56(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:56(100.00%)
  下載大於100次:56(100.00%)
  檔案下載總次數:15677(42.64%)

  最後更新時間: 2022-05-29 01:16


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 57. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  CHANG, WAN-HUA [1/1]
  Chen, Hsiao-Yun [1/1]
  CHEN, KUAN-LIN [1/1]
  Chen, Ping-Ling [1/1]
  CHEN, YUAN-CHIH [1/1]
  CHUANG, CHUN-FU [1/1]
  Huang, Han-Yu [1/1]
  Huang, Yi-Ting [2/2]
  LAI, CHANG-HAN [1/1]
  Lai, Yi-Jen [1/1]
  LEE, HSIN TING [1/1]
  Lee, Yu-Lung [1/1]
  Lin, Chia-Hua [1/1]
  Lin, Li-Yu [1/1]
  Lin, Ming-De [2/2]
  Lin, Yu-Hui [1/1]
  Liu, Chin-Ting [1/1]
  Lu, I-Hsin [1/1]
  MA, CHIH-CHUNG [1/1]
  TIEN, PAI-YU [1/1]
  Wang, Hsing-Yi [1/1]
  Wang, Jen-Lung [1/1]
  WENG, CHIAO-HUNG [1/1]
  WENG, YI-YU [1/1]
  Wu, You-Lin [1/1]
  顯示項目1-25 / 57. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋