ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90452/105769 (86%)
造访人次 : 11968687      在线人数 : 370
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  博碩士論文 [199/199]
  專書 [0/15]
  會議論文 [20/225]
  期刊論文 [122/152]
  科技部大專學生研究計畫 [0/3]
  科技部研究計畫 [6/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:0(0.00%)

  最后更新时间: 2020-11-25 18:59


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-13 / 13. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chih-Bang,Msiao [0/1]
  Hui-Wen,Chien [0/1]
  Ju-Ning,Tzeng [0/1]
  Shiow-yun,Lin [0/1]
  Yu-Fen,Nan [0/1]
  南玉芬 [0/1]
  曾竹寧 [0/1]
  李美玲 [0/1]
  林哲瑩 [0/2]
  林秀雲 [0/1]
  洪千惠 [0/1]
  簡慧雯 [0/1]
  蕭至邦 [0/1]
  显示项目1-13 / 13. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈