ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90437/105768 (86%)
造訪人次 : 10928580      線上人數 : 516
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  v.1 n.1 [38/370]
  v.1 n.2 [4/4]
  v.2 n.1 [6/6]
  v.2 n.2 [5/5]

  鄰近社群


  Asian Journal of Health and Information Sciences [61/61]
  Asian Journal of Management and Humanity Sciences [71/71]

  社群統計


  近3年內發表的文件:99(25.71%)
  含全文筆數:53(13.77%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:53(100.00%)
  下載大於100次:48(90.57%)
  檔案下載總次數:62470(0.76%)

  最後更新時間: 2020-10-20 06:47

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目626-650 / 905. (共37頁)
  << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tseng, 曾憲雄 Shian-Shyong [0/2]
  Tsou, Yung An [0/1]
  Tsung-Hsueh [0/2]
  Tsung-Jung, H [0/1]
  TTH, Nguyen [0/2]
  Tu, Shih-Te [0/2]
  Tu, 杜清富 Ching-Fu [0/1]
  Tung, Chum-Liang [0/2]
  Tzen, Huey-En [0/1]
  Tzeng, Huey-En [0/1]
  Tzeng, Ju-Ning [1/1]
  Tzeng, 曾念生 Nian-Shen [0/1]
  Ueng, 翁國昌 Kwo-Chang [0/1]
  Varadharajan [0/1]
  Vi, Vijaya P. [0/1]
  Vijayarohini [0/1]
  Viswanadha, Vijaya P. [0/1]
  Viswanadha, Vijaya Padma [0/3]
  Vo, D.H. [0/4]
  Vo, T.M. [0/2]
  Vu, T.N. [0/2]
  Wa, Tzong-Der [0/1]
  Wan, Chao-Qun [0/1]
  Wan, Liang-Yi [0/1]
  Wang, Bo-Ren [0/2]
  顯示項目626-650 / 905. (共37頁)
  << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋