ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7167395      在线人数 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  v.1 n.1 [38/272]
  v.1 n.2 [4/4]
  v.2 n.1 [6/6]
  v.2 n.2 [5/5]

  邻近社群


  Asian Journal of Health and Information Sciences [61/61]
  Asian Journal of Management and Humanity Sciences [70/70]

  社群统计


  近3年内发表的文件:1(0.35%)
  含全文笔数:53(18.47%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:53(100.00%)
  下载大于100次:37(69.81%)
  全文下载总次数:60982(0.84%)

  最后更新时间: 2020-04-05 03:27

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 359. (共15页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsu, 徐尚為 Shang-Wei [0/1]
  Hsu, 徐慧娟 Hui-Chuan [0/7]
  Hsu, 許志賢 Chih-Hsien [1/1]
  Hsu, 許昌賢 Chang-Hsien [0/2]
  Hu, Wen-Pin [1/1]
  Hu, 胡文品 Wen-Pin [0/1]
  Huang, Mei-Chen [1/1]
  Huang, Shih-Jeng [1/1]
  Huang, 黃于庭 Yu-Ting [1/1]
  Huang, 黃仲陵 Chung-Lin [0/1]
  Huang, 黃何雄 Her-Hsiung [0/3]
  Huang, 黃佩珍 Pei-Jane [0/1]
  Huang, 黃俊杰 Jung-Jie [0/1]
  HUANG, 黃宗祺 TZUNG-CHI [0/2]
  Huang, 黃建霖 Chien-Lin [0/1]
  Huang, 黃志揚 Chih-yang [0/18]
  Huang, 黃思敏 Shih-Min [0/1]
  Huang, 黃振鴻 Chen-Hung [0/1]
  Huang, 黃晉修 Chin-Shiu [0/2]
  Huang, 黃玟菁 Wen-Ching [0/1]
  Huang, 黃耀賢 Yao-Hsien [0/1]
  HUNG-WEN HSU [1/1]
  Hung, 洪至仁 Chih-Jen [0/1]
  J.J.Keller, J.J.Keller [0/1]
  J.Y.Shih, J.Y.Shih [0/1]
  显示项目101-125 / 359. (共15页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈