ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12182113      在线人数 : 650
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [3/3]

  邻近社群


  健康產業管理學系 [2364/3353]
  學士後獸醫學系 [8/12]
  心理學系 [429/801]
  生物科技學系 [2595/3884]
  職能治療學系 [23/31]
  聽力暨語言治療學系 [12/22]
  視光學系 [36/54]
  醫學檢驗暨生物技術學系 [61/64]
  食品營養與保健生技學系 [1003/1913]

  社群统计


  近3年内发表的文件:3(100.00%)
  含全文笔数:3(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:3(100.00%)
  下载大于100次:0(0.00%)
  全文下载总次数:21(0.00%)

  最后更新时间: 2020-12-04 16:54

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-14 / 14. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Chih-Han [1/1]
  Chang, Hung Chih [1/1]
  Chang, Jia-Ming [1/1]
  Chen, Yen-Nien [1/1]
  Li, Hung Yuan [1/1]
  Wang, Chau Hsiang [1/1]
  Wang, Pei-Jung [1/1]
  常閎智 [1/1]
  張家銘 [1/1]
  張志涵 [1/1]
  李泓原 [1/1]
  汪佩蓉 [1/1]
  王兆祥 [1/1]
  陳彥年 [1/1]
  显示项目1-14 / 14. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈