ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7159084      在线人数 : 48
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/1]
  博碩士論文 [388/391]
  專書 [0/14]
  期刊論文 [154/334]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [28/33]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:14(3.16%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:14(100.00%)
  下载大于100次:14(100.00%)
  全文下载总次数:1581(1.46%)

  最后更新时间: 2020-04-02 17:54


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 426. (共18页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hsuan-Chi Chen, Sheng-Syan Chen,Chia-Wei Huang [0/1]
  Hsueh, Sheng-Pin [0/1]
  Huang, Chao-Hsi [0/1]
  Huang, Hong-Chih [0/1]
  Huang, Hongming [0/1]
  Huang, Hung-Hsi [1/1]
  Huang, Sheng-Tang [0/2]
  Huang, Ying Sophie [1/1]
  Huimin Chung, Chih-Liang Liu, and Her-Jiun Sheu [0/1]
  Huimin Chung, Ming-Hsiang Hsieh , Soushan Wu [0/1]
  Huimin Chung, Chin-Sheng Huang,Tseng-Chan Tseng [0/1]
  Hung, Chiehwei [0/1]
  Hung, Chih-Hsing [0/3]
  Hung, Weifeng [1/3]
  Ju, Li-Ming [0/1]
  Kao, Dian-Xuan [0/1]
  Kao, 高筱雯 Hsiao-Wen [0/1]
  Ke, Wen-Chyan [0/1]
  Ko, Kuan-Cheng [1/1]
  Koc, Tzu-Hsuan [0/1]
  Konan Chan, Hung-Kun Chen, Shing-yang Hu, Yu-Jane Liu? [1/1]
  Lai, Li-Su Huang
  Cheng-Po
  [0/1]
  Lai, Yu-Sheng [1/1]
  Lee, Chien-Chiang [0/1]
  Lee, Yung-Chuan [0/1]
  显示项目76-100 / 426. (共18页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈