English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90074/105197 (86%)
Visitors : 7159100      Online Users : 51
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  其他研究計畫 [0/1]
  博碩士論文 [388/391]
  專書 [0/14]
  期刊論文 [154/334]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [28/33]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:14(3.16%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:14(100.00%)
  下載大於100次:14(100.00%)
  檔案下載總次數:1581(1.46%)

  最後更新時間: 2020-04-02 18:00


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 426. (共18頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yang, Chih-Yuan [0/1]
  Yang, Ming Jing [0/1]
  Yang, Shang-Yin [0/1]
  Yang, Shu-Ling [0/1]
  Yang, Shuching Chou
  Hui-Lan
  [0/1]
  Yi-Hsun Lai, Min-Ming Wen,Charles C.Yang,Wen Chang Lin [0/1]
  Yildirim, Yildiray [0/1]
  Yu-En Lin, Whei-May Fan,Hsiang-Hsuan Chih [0/1]
  Yu-Lin Huang, Yenn-Ru Chen, and Jia-Shun Hao [0/1]
  Yu, Tsu-Wei [0/1]
  Yung-ChangWang [0/1]
  Zhang, Jin [1/1]
  Zhao, Jianxin [0/1]
  Zheng, Zhenlong [1/1]
  Zhou, Ge [0/1]
  Zhu, Ning [0/1]
  丁麒旋 [0/1]
  何雅利 [0/1]
  余智生 Chih-Shen Yu, 李麗蘋 Li-Ping Lee,王朝仕 Chao-Shi Wang [0/2]
  余秀燕 [0/2]
  侯翰 [0/1]
  利菊秀 [0/1]
  劉任昌 [0/1]
  劉展鈞 [0/2]
  劉文妤 [0/1]
  顯示項目201-225 / 426. (共18頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋