ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7158889      在线人数 : 44
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  博碩士論文 [1288/1305]
  專書 [1/7]
  會議論文 [125/495]
  期刊論文 [235/408]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [26/26]

  子社群

  學習社群 [0/5]

  邻近社群


  國際企業學系 [1082/1258]
  會計與資訊學系 [184/364]
  經營管理學系 [2741/3498]
  財務金融學系 [584/1262]
  財經法律學系 [112/420]

  社群统计


  近3年内发表的文件:140(6.20%)
  含全文笔数:1675(74.18%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:1675(100.00%)
  下载大于100次:1675(100.00%)
  全文下载总次数:301830(4.18%)

  最后更新时间: 2020-04-02 15:31

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 2140. (共86页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  chiang yan shiau [1/1]
  Chiang), 江博煌(Po-Huang [1/1]
  Chien, Ching-Hua [2/2]
  CHIEN, TZU-TAI [1/1]
  CHIEN, TZU-YU [1/1]
  CHIEN YU HUI [1/1]
  Chien-ZerLiu [0/1]
  Chih-Chien Yang [1/1]
  Chih-Hsien Hsu [2/2]
  Chih-HsienHsu [0/1]
  Chih-Wen Liao [1/1]
  Chin-Hsing, Chen [1/1]
  Chin,Lee [1/1]
  Chiou-shya Torng [1/1]
  Chiu, Chuei-Cheng [1/1]
  Chiu, Shu-Tien [1/1]
  Chiu, Yen-Lin [1/1]
  CHIU, CHIEN-LIN [1/1]
  CHIU, KUAN-YU [1/1]
  CHIU,YANG-HSIN [1/1]
  Chiu-YenLin [0/2]
  Chiu, YL (Chiu, Yen-Lin) [1/1]
  CHIU, YU-CHUAN [1/1]
  Chou, Hsi -Hung [1/1]
  CHOU MIAO LING [1/1]
  显示项目201-225 / 2140. (共86页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈