ASIA unversity:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 90453/105672 (86%)
造訪人次 : 12145741      線上人數 : 750
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  v.1 n.1 [10/10]
  v.1 n.2 [9/9]
  v.1 n.3 [9/9]
  v.1 n.4 [6/7]
  v.2 n.1-4 [9/9]
  v.4 n.1 [4/4]
  v.4 n.2-3 [6/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:7(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:7(100.00%)
  下載大於100次:7(100.00%)
  檔案下載總次數:13300(8.35%)

  最後更新時間: 2020-12-03 15:02


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ARBEE L. P. CHEN [1/1]
  CHI-YING CHEN [1/1]
  CHIA-HAN LIN [1/1]
  CHIUNG-HSUAN CHIU [1/1]
  CHUNG-JEN WEI [1/1]
  HAO-MIN HSIEH [1/1]
  HSIU-LI CHEN [1/1]
  JIA-MING LI [1/1]
  LING-LING WANG [1/1]
  MING-CHIEN HOU [1/1]
  SHAO-LIANG CHANG [1/1]
  TEIN-CHENG CHIEN [1/1]
  TZUNG-PEI HONG [1/1]
  WEI-HAN PAN [1/1]
  WEI-YANG LIN [1/1]
  YU-LUNG WU [1/1]
  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋