ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90437/105768 (86%)
造访人次 : 10928517      在线人数 : 496
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/2]
  博碩士論文 [1642/1704]
  專書 [0/21]
  會議論文 [302/1061]
  科技部大專學生研究計畫 [0/5]
  科技部研究計畫 [68/70]

  类别统计

  近3年内发表的文件:64(3.99%)
  含全文笔数:938(58.48%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:936(99.79%)
  下载大于100次:779(83.05%)
  全文下载总次数:291961(41.95%)

  最后更新时间: 2020-10-20 11:47


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1051-1075 / 1847. (共74页)
  << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ng, Hui-Fuang [4/8]
  Ngoc-TuHuynh [2/2]
  Ngoc-TuHuynh(Ngoc-TuHuynh) [0/1]
  Ngu, Thai Son [1/1]
  Nguyen, Thai-Son [1/1]
  Nguyena, Thai Son [1/1]
  Nian Shing Chen [1/1]
  Nick C. Tang [4/4]
  Nicoletta Sala [1/1]
  Nidhi, Karuna [6/6]
  Nigel H. Lin [3/5]
  Ningar, Vivek [1/5]
  Ningaraju, Vivek [1/5]
  Ningaraju), Vivek Ningar(Vivek [0/4]
  Oliver, R.(Oliver, R.) [0/1]
  Ou, Hsia-Hung [0/2]
  Ou), Hsia-Hung Ou(Hsia-Hung [0/1]
  Ou;, 黃明祥*;S. K. Chong;Song-Kong Chong;Hsia-Hung Ou;Hsia-Hung [1/1]
  P.A.Chen [2/2]
  P.Gupta [1/1]
  P.S.Chung [1/2]
  Pai, T.-W. [4/4]
  Pai, *、Pei-Yan [1/1]
  Pai, P. Y. [1/1]
  Pai, Pei-Yan [3/3]
  显示项目1051-1075 / 1847. (共74页)
  << < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈