ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7162752      在线人数 : 44
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  博碩士論文 [100/100]
  專書 [0/5]
  會議論文 [219/464]
  期刊論文 [266/334]
  科技部大專學生研究計畫 [0/2]
  科技部研究計畫 [14/14]

  子社群

  學習社群 [0/19]

  邻近社群


  光電與通訊學系 [963/1235]
  生物資訊與醫學工程學系 [1401/2155]
  行動商務與多媒體應用學系 [1020/1669]
  資訊工程學系 [2938/4476]

  社群统计


  近3年内发表的文件:27(2.88%)
  含全文笔数:599(63.86%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:599(100.00%)
  下载大于100次:405(67.61%)
  全文下载总次数:184475(2.55%)

  最后更新时间: 2020-04-03 20:02

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目151-175 / 545. (共22页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jhan, Fu-Jie [2/2]
  Jhou, Yi-Chen [2/2]
  Ji, Ming-Shen [7/10]
  Jia-Chyi Chen [1/1]
  Jia-yi Chen [1/1]
  Jian, Ming-Shen [11/13]
  JUN-HONG SHEN [2/6]
  Jyun-ping Wang [1/1]
  K. C. Chang [1/1]
  K. C. Chen [1/1]
  K. F. Chien [1/1]
  K H. Chen [6/7]
  K. L. Chiang [1/1]
  K. L. Huang [1/1]
  K. P. Li [0/1]
  K. P. Tang [1/2]
  K. S. Fu [6/8]
  K. T. Chang [0/1]
  K. T. Chen [1/1]
  K. W. Chou [1/1]
  Kok, Tan Yong [3/5]
  KS Fu [1/1]
  kuan, Kuo-Yu [0/1]
  Kun-Fu Tseng [1/1]
  KUNG, TZU-LIANG [2/2]
  显示项目151-175 / 545. (共22页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈