ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90437/105768 (86%)
造访人次 : 10935520      在线人数 : 547
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  博碩士論文 [100/100]
  專書 [0/5]
  會議論文 [219/464]
  期刊論文 [267/335]
  科技部大專學生研究計畫 [0/2]
  科技部研究計畫 [14/14]

  子社群

  學習社群 [0/19]

  邻近社群


  光電與通訊學系 [966/1240]
  生物資訊與醫學工程學系 [1466/2230]
  行動商務與多媒體應用學系 [1027/1678]
  資訊工程學系 [2955/4493]

  社群统计


  近3年内发表的文件:28(2.98%)
  含全文笔数:600(63.90%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:600(100.00%)
  下载大于100次:496(82.67%)
  全文下载总次数:204219(2.48%)

  最后更新时间: 2020-10-20 17:49

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目126-150 / 545. (共22页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang SH, Hsu MH, Hsu SC, Yang JS, Huang WW, Huang AC, Hsiao YP, Yu CC, Chung JG. [4/4]
  Huang, Tien-Chi [3/4]
  HUANG, TZU-HSUAN [1/1]
  Huang, Tzu-Lun [1/1]
  HUANG, YU [1/1]
  Huang, Yu-Siang [2/2]
  Hui-Min Chang [1/1]
  Hung, Jen-Hsien [1/1]
  Hung, Jason C. [1/1]
  I. H. Kuo [0/1]
  I, P.Chen [1/1]
  I. S. Lee [9/12]
  J. A. Chen [1/1]
  J. C. Lin [7/9]
  J. C. Lin, W. H. Tsai, J. S. Lee [1/1]
  J. C. Y. Yang [3/3]
  J. C. Yang [2/2]
  J. H. Yeh [0/1]
  J. J. Leou [4/7]
  J. J. Liu [0/1]
  J. K. Hsu [1/1]
  J. M. Chen [0/1]
  Jeffrey, J.P.Tsai [4/6]
  Jeng, Sheng-Wen [2/2]
  Jeng, SW (Jeng, Sheng-Wen) [1/1]
  显示项目126-150 / 545. (共22页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈