ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12075208      在线人数 : 330
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  其他研究計畫 [2/4]
  博碩士論文 [2207/2238]
  專書 [0/19]
  會議論文 [111/565]
  期刊論文 [387/622]
  科技部大專學生研究計畫 [0/6]
  科技部研究計畫 [43/46]

  子社群

  EMBA高階經理碩士在職學位學程 [28/28]
  學習社群 [0/16]

  邻近社群


  休閒與遊憩管理學系 [1684/2270]
  國際企業學系 [1082/1258]
  會計與資訊學系 [189/369]
  財務金融學系 [597/1275]
  財經法律學系 [113/421]

  社群统计


  近3年内发表的文件:359(10.13%)
  含全文笔数:2778(78.39%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:2778(100.00%)
  下载大于100次:1758(63.28%)
  全文下载总次数:539765(6.24%)

  最后更新时间: 2020-12-01 13:48

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1526-1550 / 3579. (共144页)
  << < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  SUSILO, DONNY [1/1]
  Syu-Hong Lin [1/1]
  Syu Ya Syuan [1/1]
  Szu-lang Lin [1/1]
  T. M. Lin [2/2]
  T. Ramayah [1/1]
  Ta, Ying-Chan [1/1]
  Tai, Chih-Jung [1/1]
  Tain-Fung Wu [1/1]
  Tain-Yuan Wu [1/1]
  Tamirat, Yeneneh [0/1]
  Tamirat*, Negash Yeneneh [0/1]
  tan chin lung [1/1]
  Tan, K [2/2]
  Tan, RR [2/2]
  TANG, CHING-YU [1/1]
  Tang Shih-Tsung [1/1]
  Tang, Ying-Chan [1/1]
  Tang-Yueh, Chen [1/1]
  Tang), 湯大緯(Da-Wei [0/1]
  Tang), 湯雅云(Ya-Yun [0/1]
  Tassawa, Comtas [1/1]
  TC, Kuo [2/2]
  Teguh, Naomi Malinda [1/1]
  Teng, Chih-Ching [0/2]
  显示项目1526-1550 / 3579. (共144页)
  << < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈