English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90074/105197 (86%)
Visitors : 7158075      Online Users : 43
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  其他研究計畫 [0/5]
  博碩士論文 [285/288]
  專書 [0/6]
  會議論文 [28/307]
  科技部大專學生研究計畫 [0/2]
  科技部研究計畫 [46/53]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:136(4.23%)
  含全文筆數:2235(69.50%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2235(100.00%)
  下載大於100次:1233(55.17%)
  檔案下載總次數:481176(77.24%)

  最後更新時間: 2020-04-02 05:37


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4726-4750 / 7501. (共301頁)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Qiao, L. [1/1]
  Qing-Wen Zha [0/1]
  Qing-Wen Zhang [0/1]
  Qing Zhong [1/1]
  Qinglin Li [1/1]
  Qingqing Din [1/1]
  Qingqing Ding [5/5]
  Qinqing Ding [1/1]
  Qiu, L. [2/2]
  Qiuyu Wu [1/1]
  Quan, C [6/6]
  R. Chen [2/2]
  R. L. Prior [2/2]
  R. Liu [2/3]
  R. M. Chen [1/1]
  R. M. Hu [2/2]
  R.Z. Zhao [1/1]
  R. Zhao [1/2]
  Rabbani, SA. [1/1]
  Rachel Tsan [1/1]
  Racke MM [1/1]
  Raja, J.A. [2/2]
  Raja, J.A.J. [2/2]
  Raja, J. A. J. [2/2]
  Raja), Joseph A. J.(Joseph A. J. [0/1]
  顯示項目4726-4750 / 7501. (共301頁)
  << < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋