English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90074/105197 (86%)
Visitors : 7167239      Online Users : 151
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  博碩士論文 [285/287]
  專書 [0/8]
  會議論文 [323/666]
  科技部大專學生研究計畫 [0/8]
  科技部研究計畫 [41/43]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:18(2.76%)
  含全文筆數:371(56.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:371(100.00%)
  下載大於100次:274(73.85%)
  檔案下載總次數:129088(44.31%)

  最後更新時間: 2020-04-05 02:08


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 689. (共28頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chu, YS (Chu, Yian-Shu) [1/1]
  Chua, Chia-Yi [0/1]
  Chuan, Lin-Yi [0/1]
  Chuang, Chia-Yi [0/1]
  Chuang, JC (Chuang, J-C) [1/1]
  Chuang, Lin-Yi [0/1]
  Chueh, Chin-Chen [0/1]
  Chun-Cheng, P [0/3]
  Chun-Sen Tseng [1/1]
  Chung-Jiun Tsai [1/1]
  Chung-Lin Huang [2/2]
  Churniawan, Rendabel [1/1]
  D. R. Din [6/7]
  Dai, Huayong [2/2]
  Eric, Jui-Lin [3/6]
  Eric Jui-Lin Lu [0/1]
  F. R. Chen [0/1]
  Fengming, M.Chang [4/11]
  Fuu-Jen Tsai [1/1]
  G. J. Hwang [2/7]
  Go, Donald F. [0/1]
  Gotcher, Donald F. [0/1]
  H.-H.Wu [0/4]
  H. J. Lee [0/1]
  H. T. Cheng [0/1]
  顯示項目126-150 / 689. (共28頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋