ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12137468      在线人数 : 732
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  博碩士論文 [285/287]
  專書 [0/8]
  期刊論文 [378/662]
  科技部大專學生研究計畫 [0/8]
  科技部研究計畫 [41/43]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:323(48.50%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:323(100.00%)
  下载大于100次:316(97.83%)
  全文下载总次数:69605(21.33%)

  最后更新时间: 2020-12-03 09:29


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目226-250 / 986. (共40页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  M. F. Jiang [3/5]
  M. H. Hsieh [0/2]
  M. J. Jiang [0/1]
  M. K. Tsai [0/2]
  M. M. H. Teng [0/1]
  M. T. Chen [0/1]
  M. T. Lin [0/4]
  M. W. Du [0/1]
  Min-Shiang Hwang [2/2]
  Min Yao Shih [1/1]
  Ming-Chang Hsiao [0/2]
  Ming-Ho Wu(吳明合) [1/1]
  Ming-Syan Chen [1/1]
  Ming-Tsung Chen [0/3]
  Mon-Fong Jiang [1/4]
  Muh-Don Hsiao [1/1]
  N. C. Shih [1/1]
  Osawa, N. [0/1]
  P.C. Sue [0/1]
  Pao-Ann Hsiung [1/1]
  Pao-Ann Hsiung1 [1/1]
  Pei-Chi Cheng [0/1]
  Pei-Yu Liao(廖珮妤) [1/1]
  Perng, Der-Baau [2/3]
  Ping-Hsi Liao(廖平喜) [1/1]
  显示项目226-250 / 986. (共40页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈