English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 90452/105769 (86%)
Visitors : 11989164      Online Users : 873
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  其他研究計畫 [0/1]
  博碩士論文 [82/82]
  專書 [0/2]
  期刊論文 [73/123]
  科技部大專學生研究計畫 [0/3]
  科技部研究計畫 [8/8]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:7(5.74%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:7(100.00%)
  下載大於100次:7(100.00%)
  檔案下載總次數:1509(2.09%)

  最後更新時間: 2020-11-26 12:50


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 113. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ?玉涓 [0/7]
  Anchor Y. Lin [0/1]
  chen, chiung yen [2/27]
  Chen, Shiao-Shien [0/1]
  Chen, Yahn Shir [0/2]
  Chiu, Shao-Chun [1/16]
  Chiung-Yao Huang [0/1]
  Erin Y.C. Lin [0/1]
  Huang, Chiung-Yao [0/3]
  Huang, Mei Hua [2/11]
  HUANG, Weiling Stephanie [0/3]
  Hung, Jung-Yao [0/4]
  Hung, Yu-Chung [0/1]
  Jian-you chen [0/1]
  Lai, Chien-Wen [0/2]
  LI-JEN, HE [0/3]
  Lu, Yu-Hsin [0/8]
  Parng, Yuh-Jiuan [0/10]
  Peng, Chih-Wei [2/8]
  Shih, Ching-Hui [2/3]
  Shyh-Rong Fang [0/1]
  Yeh, Jen-Yin [0/2]
  Yu-Cheng Chen [0/1]
  何里仁 [0/4]
  何韋霆 [0/1]
  顯示項目1-25 / 113. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋