ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7165937      在线人数 : 37
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [2/4]
  博碩士論文 [2195/2226]
  專書 [0/19]
  會議論文 [111/565]
  科技部大專學生研究計畫 [0/6]
  科技部研究計畫 [43/46]

  类别统计

  近3年内发表的文件:67(11.39%)
  含全文笔数:362(61.56%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:362(100.00%)
  下载大于100次:203(56.08%)
  全文下载总次数:79892(17.53%)

  最后更新时间: 2020-04-04 14:25


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目151-175 / 968. (共39页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ching-Hsin Wang [3/5]
  Ching-Wen Wang [2/2]
  Ching-Yu Chen [1/1]
  Chiu [1/1]
  Chiu, H. N [17/17]
  Chiu, HN (Chiu, Huan Neng) [1/1]
  Chiu, Huan Neng [12/14]
  Chiu, Mu-Lin [2/2]
  Chiu, Wen-Hong [6/20]
  Chiu, WH (Chiu, Wen-Hong) [2/2]
  Chiu, 邱文宏 Wen-Hong [0/1]
  Chiu), 邱文宏(Wen-Hong [0/8]
  Chiu), 邱紹群(Shao-Chun [0/1]
  Chiu)、張家維, 陳明惠、邱文宏(Wen-Hong [0/1]
  Chou, Cindy [0/2]
  Chou, Huey-Nah Cindy [1/1]
  Chou)*, Cindy Chou(Cindy [0/1]
  Christopher [1/1]
  Chu, Chien-Yang [1/1]
  Chu, Li-Shen(Chu, Li-Sheng) [0/1]
  Chu, Li-Sheng   [0/2]
  Chuang, Shu-Hui [13/20]
  Chuang, Yen-Tsung Li;Yen-Tsung Lin;陳興忠;Hsing-Chung Chen;莊淑惠;Shu-Hui [0/1]
  Chuang, 莊淑惠 Shu-Hui [0/1]
  Chuang), 莊淑惠(Shu-Hui [0/3]
  显示项目151-175 / 968. (共39页)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈