ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105672 (86%)
造访人次 : 12055533      在线人数 : 362
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别统计

  近3年内发表的文件:6(60.00%)
  含全文笔数:8(80.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:8(100.00%)
  下载大于100次:2(25.00%)
  全文下载总次数:1382(100.00%)

  最后更新时间: 2020-11-30 04:33


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 29. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Yuh-Shihng [1/1]
  Chiang, Cheng-Wei [1/1]
  Hsieh, Tsung-Che [2/4]
  Hu, Kuo-Jui [1/1]
  Hui, Lin Chia [1/1]
  Liao, Chien-Chou [1/1]
  Lin, Yi-Hsin [1/1]
  Liu, Shih-Yuan [1/1]
  Lugmay, Artur [1/1]
  Lugmayr, Artur [1/1]
  RONG-SHENG LEE [2/2]
  Shih, Sheng-Cheng [1/1]
  SHIH-YUAN LIU [2/2]
  Tsai, Shuo-Chang [1/1]
  Wu, Pao-Kuan [1/1]
  劉師源 [1/1]
  吳保寬 [1/1]
  廖健舟 [1/1]
  張裕幸 [1/1]
  戴云倩 [1/1]
  施勝誠 [1/1]
  林佳慧 [1/1]
  林宜欣 [1/1]
  胡國瑞 [1/1]
  胡馨竹 [1/1]
  显示项目1-25 / 29. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈