ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7167961      在线人数 : 42
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/1]
  博碩士論文 [388/391]
  專書 [0/14]
  會議論文 [14/443]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [28/33]

  类别统计

  近3年内发表的文件:15(4.49%)
  含全文笔数:154(46.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:154(100.00%)
  下载大于100次:102(66.23%)
  全文下载总次数:33339(30.69%)

  最后更新时间: 2020-04-05 03:31


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 410. (共17页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang)*, Ming-Jen Cha(Ming-Jen [0/1]
  Chang)、陳婉榕, 陳獻儀(Hsien-Yi Chen)、楊淑玲、張眾卓(Chong-Chuo [0/2]
  Chang)、高鈺雰, 歐仁和(Jenho-Peter Ou)、蔡豐澤、張眾卓(Chong-Chuo [0/1]
  Chang*, Chong-Chuo [0/1]
  Chang;, 陳聖賢;Sheng-Syan Chen;陳獻儀;Hsien-Yi Chen;*;Shu-Ling Yan;Shu-Ling Yang;張眾卓;Chong-Chuo [1/1]
  Chang;, 陳聖賢;Sheng-Syan Chen;陳獻儀;Hsien-Yi Chen;*;楊淑玲;Shu-Ling Yang;張眾卓;Chong-Chuo [1/1]
  Chang;*, 簡智崇;Chien Chih-Chung;Shikuan Chen;Shikuan Chen;Ming-Jen Cha;Ming-Jen [0/1]
  Chang;高鈺雰, 歐仁和;Jenho-Peter Ou;蔡豐澤;張眾卓;Chong-Chuo [0/1]
  Chen, An-Sing [1/1]
  Chen, Anlin [1/1]
  Chen, Chien-Kuo [1/1]
  Chen, Hsiang-Ju [1/1]
  Chen, Hsien-Yi [13/21]
  Chen, I-Ju [0/1]
  Chen, Li-Wen [1/1]
  Chen, M.S. [1/1]
  Chen, Nai-Jing [0/1]
  Chen, Sheng-Syan [5/6]
  Chen, Shikuan [0/2]
  Chen, Shu-Chen [1/1]
  Chen, Wun-Huei [0/1]
  Chen, 蔡豐澤;陳獻儀;Hsien-Yi [0/1]
  Chen, 陳獻儀 Hsien-Yi [0/3]
  Chen, 陳立雯 Li-Wen [0/1]
  Chen), Shikuan Chen(Shikuan [0/1]
  显示项目26-50 / 410. (共17页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈