ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7167404      在线人数 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/1]
  博碩士論文 [388/391]
  專書 [0/14]
  會議論文 [14/443]
  科技部大專學生研究計畫 [0/12]
  科技部研究計畫 [28/33]

  类别统计

  近3年内发表的文件:15(4.49%)
  含全文笔数:154(46.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:154(100.00%)
  下载大于100次:102(66.23%)
  全文下载总次数:33339(30.69%)

  最后更新时间: 2020-04-05 03:31


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目126-150 / 410. (共17页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Jun-Biao Lin [0/1]
  Jun-Pin Chang [2/2]
  Jung-Hsien, C [0/1]
  Jung-Hua Hung [2/2]
  Jyh-Hao Lee [0/1]
  Kam, Tai-Yung [2/9]
  KEUNG, WONG WING [1/1]
  Kuei-Yuan Wang [1/2]
  Kuo,Cheng-Chun [0/1]
  La, Neophytos [1/1]
  Lai, Chien-Wen [0/1]
  Lai, Li-Ning [1/1]
  Lambertides, Neophytos [1/1]
  Lauril, Hannu [1/1]
  Laurila, Hannu [1/1]
  Li, Yiying [2/2]
  Lian, Yin-Qiao [0/2]
  Liang, C.J. [1/1]
  Liang, Chiung-Ju [3/3]
  Liao, Meihua [4/13]
  LIAO, MEI-HUA [3/5]
  LIAO, 廖美華 MEI-HUA [0/2]
  LIAO, 曾根秀一;Hidekazu Sone;廖美華;MEI-HUA [0/1]
  LIAO), 廖美華(MEI-HUA [0/2]
  Lin, Bing-Huei [0/1]
  显示项目126-150 / 410. (共17页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈