ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 16043337      在线人数 : 102
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  博碩士論文 [56/56]
  專書 [0/68]
  會議論文 [1/110]
  科技部大專學生研究計畫 [2/2]
  科技部研究計畫 [3/3]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:50(32.68%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:50(100.00%)
  下载大于100次:50(100.00%)
  全文下载总次数:16174(44.00%)

  最后更新时间: 2022-05-29 00:13


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 116. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  * [3/9]
  Chang, Chih-Sheng [2/4]
  chang, jinnder [0/1]
  Chang, Ko-ming [2/4]
  Chang)*, 張智聖(Chih-Sheng [2/2]
  Chang;*, 張智聖;Chih-Sheng [2/2]
  CHEN, KUANG-CHENG [0/1]
  Chen, Kuang-Cheng [2/2]
  Cheng-Chieh Lin [1/1]
  Cheng, Li-Min [1/1]
  Cheng,Li-Min* [0/1]
  Cheng-Lung Lee [1/1]
  Cheng, 程立民 Li-Min [0/1]
  Cheng), 程立民(Li-Min [1/1]
  Chih-Sheng Chang [0/1]
  Cho-Yu Chan [1/1]
  Chou, Yu-Shun [1/1]
  Chou), 周于舜(Yu-Shun [1/1]
  Chou;, 顏上詠;Shang-Yung Yen;唐淑美;Shu-Mei Tang;*;周于舜;Yu-Shun [1/1]
  Chung JG [1/1]
  de Dieu, Tapsoba Jean [1/1]
  de Dieu, Tapsoba Jean [1/1]
  Harmon, Shawn H.E. [1/1]
  Hsiao YP [1/1]
  Hsu MH [1/1]
  显示项目1-25 / 116. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈