ASIA unversity:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90074/105197 (86%)
造访人次 : 7161732      在线人数 : 44
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  其他研究計畫 [0/5]
  博碩士論文 [285/288]
  專書 [0/6]
  期刊論文 [2235/3216]
  科技部大專學生研究計畫 [0/2]
  科技部研究計畫 [46/53]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:28(9.12%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:28(100.00%)
  下载大于100次:22(78.57%)
  全文下载总次数:9934(1.59%)

  最后更新时间: 2020-04-03 08:15


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 187. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Bau, Da-Tian [1/1]
  Chang, C.-A. [0/7]
  Chang, Ching-Yao [1/3]
  Chang, Pei-Chun [0/2]
  Chang, Yea-Huey [1/1]
  Chao, Che-Yi [1/5]
  Chen, C.-C. [0/4]
  Chen, L.F. [0/2]
  Chen, S.J. [0/3]
  Chen, Calvin Yu-Chian [1/1]
  Chen, Chien-Yu [1/1]
  Chen, R.M. [1/1]
  Chen, Ter-Yu [0/1]
  Chen, Tsung-Chi [4/63]
  Chen, Yu-Jen [0/1]
  Cheng, Y.H. [0/4]
  Chiang, F.L. [0/2]
  Chiu, Jui-Yi [0/2]
  Chueh, Fu-Shin [0/1]
  Chung, Jing-Gung [3/6]
  Deng, Jin-Pei [0/2]
  Fan, Y.H. [0/2]
  Fan, Ming-Jen [3/13]
  Han, Chien-Kuo [0/15]
  Hebron, C.Chang [0/7]
  显示项目1-25 / 187. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈