ASIA unversity:作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90429/105609 (86%)
造访人次 : 10331862      在线人数 : 398
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Tang, NY (Tang, Nou-Ying)"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 5 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [生物科技學系] 期刊論文 2010-02 Quercetin Inhibited Murine Leukemia WEHI-3 Cells In Vivo and Promoted Immune Response Yu, CS (Yu, Chun-Shu); Lai, KC (Lai, Kuang-Chi); Yang, JS (Yang, Jai-Sing); Chiang, JH (Chiang, Jo-Hua); Lu, CC (Lu, Chi-Cheng); Wu, CL (Wu, Chang-Lin); Lin, JP (Lin, Jing-Pin); Liao, CL (Liao, Ching-Lung); Tang, NY (Tang, Nou-Ying); Wood, WG (Wood, W. Gibson); Chung, JG (Chung, Jing-Gung)
  [生物科技學系] 期刊論文 2009-09 Effects of Agaricus blazei Murill Extract on Immune Responses in Normal BALB/c Mice Tang, NY (Tang, Nou-Ying); Yang, JS (Yang, Jai-Sing); Lin, JP (Lin, Jing-Pin); Hsia, TC (Hsia, Te-Chun); Fan, MJ (Fan, Ming-Jen); Lin, JJ (Lin, Jen-Jyh); Weng, SW (Weng, Shu-Wen); Ma, YS (Ma, Yi-Shih); Lu, HF (Lu, Hsu-Feng); Shen, JJ (Shen, Jiann-Jong); Lin, JG (Lin, Jaung-Geng); Chung, JG (Chung, Jing-Gung)
  [生物科技學系] 期刊論文 2009-07 A. cantoniensis Inhibits the Proliferation of Murine Leukemia WEHI-3 Cells In Vivo and Promotes Immunoresponses In Vivo Tan, TW (Tan, Tzu-Wei); Lin, YT (Lin, Yuh-Tzy); Yang, JS (Yang, Jai-Sing); Lu, CC (Lu, Chi-Cheng); Chiang, JH (Chiang, Jo-Hua); Wu, CL (Wu, Chang-Lin); Lin, JP (Lin, Jing-Pin); Tang, NY (Tang, Nou-Ying); Yeh, CC (Yeh, Chin-Chung); Fan, MJ (Fan, Ming-Jen); Chung, JG (Chung, Jing-Gung)
  [生物科技學系] 期刊論文 2009-07 Involvement of Matrix Metalloproteinases in the Inhibition of Cell Invasion and Migration Through the Inhibition of NF-kappa B by the New Synthesized Ethyl 2-[N-p-chlorobenzyl-(2'-methyl)]anilino-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate (JOTO1007) in Human Cervical Cancer Ca Ski Cells Huang, AC (Huang, An-Cheng); Hsu, SC (Hsu, Shu-Chun); Kuo, CL (Kuo, Chao-Lin); Liao, CL (Liao, Ching-Lung); Lai, KC (Lai, Kuang-Chi); Lin, TP (Lin, Tsung-Ping); Wu, SH (Wu, Shin-Hwar); Lu, HF (Lu, Hsu-Feng); Tang, NY (Tang, Nou-Ying); Yang, JS (Yang, Jai-Sing); Chung, JG (Chung, Jing-Gung)
  [生物科技學系] 期刊論文 2009-03 Rhein Induced Apoptosis through the Endoplasmic Reticulum Stress, Caspase- and Mitochondria-dependent Pathways in SCC-4 Human Tongue Squamous Cancer Cells Lai, WW (Lai, Wan-Wen); Yang, JS (Yang, Jai-Sing); Lai, KC (Lai, Kuang-Chi); Kuo, CL (Kuo, Chao-Lin); Hsu, CK (Hsu, Cheng-Kuang); Wang, CK (Wang, Chien-Kuo); Chang, CY (Chang, Ching-Yao); Lin, JJ (Lin, Jen-Jyh); Tang, NY (Tang, Nou-Ying); Chen, PY (Chen, Po-Yuan); Huang, WW (Huang, Wen-Wen); Chung, JG (Chung, Jing-Gung)

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈