ASIA unversity:作者相关文件
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 90453/105671 (86%)
造访人次 : 16017897      在线人数 : 88
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "WU, MING-HSIEN"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 6 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2019-12 Association of Matrix Metalloproteinase-9 rs3918242 Promoter Genotypes With Colorectal Cancer Risk MING-HSIEN, W; WU, MING-HSIEN; TZEN, HUEY-EN; TZENG, HUEY-EN; WU, CHENG-NAN; WU, CHENG-NAN; YUE, TE-CHENG; YUEH, TE-CHENG; PEN, YEN-CHUN; PENG, YEN-CHUN; TSA, CHUN-HAO; TSAI, CHUN-HAO; WANG, YUN-CHI; WANG, YUN-CHI; KE, TAO-WEI; KE, TAO-WEI; PE, JEN-SHENG; PEI, JEN-SHENG; CHA, WEN-SHIN; CHANG, WEN-SHIN; 包大?; Bau, Da-Tian
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2019-06 Contribution of Caspase-8 Genotypes to Colorectal Cancer Risk in Taiwan Ming-Hsien, W; Wu, Ming-Hsien; Hung, Yi-Wen; Hung, Yi-Wen; Gong, Chi-Li; Gong, Chi-Li; Ch, Chi-Chang; Chao, Chi-Chang; Yue, Te-Cheng; Yueh, Te-Cheng; Shou-Cheng, W; Wang, Shou-Cheng; Lai, Yi-Liang; Lai, Yi-Liang; Hsu, Shih-Wei; Hsu, Shih-Wei; Fu, Chun-Kai; Fu, Chun-Kai; Wang, Yun-Chi; Wang, Yun-Chi; 包大?; Bau, Da-Tian
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2018-09 Contribution of Murine Double Minute 2 Genotypes to Colorectal Cancer Risk in Taiwan YUE, TE-CHENG; YUEH, TE-CHENG; HUNG, YI-WEN; HUNG, YI-WEN; SH, TZU-CHING; SHIH, TZU-CHING; WU, CHENG-NAN; WU, CHENG-NAN; SHOU-CHENG, W; WANG, SHOU-CHENG; LAI, YI-LIANG; LAI, YI-LIANG; HSU, SHIH-WEI; HSU, SHIH-WEI; MING-HSIEN, W; WU, MING-HSIEN; FU, CHUN-KAI; FU, CHUN-KAI; WANG, YUN-CHI; WANG, YUN-CHI; 包大?; Bau, Da-Tian
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2018-05 The Contribution of MMP-7 Genotypes to Colorectal Cancer Susceptibility in Taiwan Yue, Te-Cheng; Yueh, Te-Cheng; Wu, Cheng-Nan; Wu, Cheng-Nan; Hung, Yi-Wen; Hung, Yi-Wen; Cha, Wen-Shin; Chang, Wen-Shin; Fu, Chun-Kai; Fu, Chun-Kai; Pe, Jen-Sheng; Pei, Jen-Sheng; Ming-Hsien, W; Wu, Ming-Hsien; Lai, Yi-Liang; Lai, Yi-Liang; Lee, Yi-Min; Lee, Yi-Min; Shiou-Ting, Y; Yen, Shiou-Ting; Li, Hsin-Ting; Li, Hsin-Ting; Tsa, Chia-Wen; Tsai, Chia-Wen; 包大?; Bau, Da-Tian; *
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2017-12 Contribution of Matrix Metalloproteinase-7 Genotypes to the Risk of Non-solid Tumor, Childhood Leukemia Pe, Jen-Sheng; Pei, Jen-Sheng; Chou, An-Kuo; Hsu, Pei-Chen; Tsa, Chia-Wen; Tsai, Chia-Wen; Cha, Wen-Shin; Chang, Wen-Shin; Wu, Meng-Feng; Ming-Hsien, W; Wu, Ming-Hsien; Hsia, Te-Chun; Ch, Shun-Ping; Cheng, Shun-Ping; 包大?; Bau, Da-Tian
  [生物資訊與醫學工程學系 ] 期刊論文 2017-11 The Association of Flap Endonuclease 1 Genotypes with the Susceptibility of Endometriosis 周安國; Chou, An-Kuo; Shen, Ming-Yi; Chen, Fang-Yu; Hs, Chieh-Lun; Hsiao, Chieh-Lun; Liang-Chun, S; Shih, Liang-Chun; Cha, Wen-Shin; Chang, Wen-Shin; Tsa, Chia-Wen; Tsai, Chia-Wen; Yin, Tsung-Ho; Ying, Tsung-Ho; Ming-Hsien, W; Wu, Ming-Hsien; Hua, Chung-Yu; Huang, Chung-Yu; 包大?; Bau, Da-Tian

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈